Sunday, February 20, 2011

អសមត្ថជន (Minor)

 មាតិកា
សេចក្តីផ្តើម.................................................. ទំព័រទី១
អសមត្ថភាព........................................................ ទំព័រទី២
I. និយមម័យ................................................................ ទំព័រទី២
II. លក្ខណៈអសមត្ថភាពនៃបុគ្គល.................................................... ទំព័រទី២
          ១. អសមត្ថភាពខាងការអាស្រ័យផលពីសិទ្ធិ....................................  ទំព័រទី២
          ២. អសមត្ថភាពខាងការិយកម្មនៃសិទ្ធិ........................................  ទំព័រទី៣
III. អសមត្ថជន.................................................................................... ទំព័រទី៣
          ១. អនីតិជន.....................................................................................  ទំព័រទី៣
          ក. អនីតិជនគ្មានអត្តាធិនភាព................................................................................... ទំព័រទី៤
          ក.១. អសមត្ថភាពនៃអនីតិជនគ្មានអត្តាធិនភាព..........................................................  ទំព័រទី៤
          ក.២. អភិបាលតាមច្បាប់.................................................................  ទំព័រទី៤
          ក.៣. អាណាព្យាបាល.............................................................................  ទំព័រទី៥
          ក.៣.១. រចនាសម្ព័ន្ធនៃអាណាព្យាបាល.................................................................  ទំព័រទី៥
          ក.៣.២. កាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិអធ្យាប័ក.................................................  ទំព័រទី៨
          ខ. អនីតិជនមានអត្តាធិនភាព...................................................................  ទំព័រទី៩
          ២. នីតិជន..........................................................................................  ទំព័រទី១១
          ក. នីតិជនស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាល......................................................  ទំព័រទី១១
          ក.១. ជនគំហាត់ស៊ីវិល..........................................................  ទំព័រទី១២
          ក.២.​ ជនគំហាត់ព្រហ្មទណ្ឌ..............................................................  ទំព័រទី១២
          ខ. នីតិជនស្ថិតក្រោមហិតូបត្ថម្ភ.................................................................  ទំព័រទី១៣
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....................................................................................  ទំព័រទី១៤
ឯកសារយោង................................................................................  ទំព័រទី១៥
សេចក្តីផ្តើម
       នៅក្នុងសង្គមគ្រប់ប្រភេទ មិនថាសង្គមណាទេ​ ទោះបីជាសង្គមនោះសម្បូរទៅដោយ​ធនធាន​មនុស្ស​​យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ គេតែក្រលែកឃើញ​មានជនមួយចំនួនដែលអសមត្ថភាពទៅ នឹងកាតព្វកិច្ច ដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យធ្វើ។ បើទោះបីជារូបវន្ត​បុគ្គលគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសិទ្ធិ ប៉ុន្តែ សិទ្ធិទាំងនោះ​សុទ្ធសឹងតែមានកំណត់ទុកជាមុនក្នុងច្បាប់​ ក្នុងករណីនេះ​គេ​ឃើញ​មានចំនុចមួយ​ចំនួន​ដែល រូបវន្តបុគ្គលមិនអាចបំពេញ ឬសម្រេចបានដោយ​សមត្ថភាព​(តាមអត្ថន័យច្បាប់) ផ្ទាល់ខ្លួន គឺធ្វើ​ការអាស្រ័យ​អ្នកដ៏ទៃ កិច្ចទាំងនោះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា “អសមត្ថភាព”។ ទៀតសោទពាក្យនេះ ត្រូវបាន​គេ​ប្រើជាញឹកញាប់ ជាមួយអសមត្ថជនដែលជាបុគ្គលមានសាច់ មានឈាម ដែលយើងហៅថា​ “រូបវន្តបុគ្គល” នោះឯង។ ​ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៃយើងក្រុមមនុស្ស ឬជំពូកមនុស្ស​ដែល​មិនមាន​លទ្ធភាពនឹងបំពេញកិច្ចការ ឬគ្មានសមត្ថភាព​នោះ ត្រូវបានច្បាប់​គាំពារជាពិសេសជាង សមត្ថជន ដែលជាជនដែលមានសមត្ថភាពគតិយុត្ត ពេញលេញគ្រប់លក្ខណៈ ស្របទៅតាមច្បាប់ដែល​មានចែង ហើយនៅជាធរមាន។​ អសមត្ថជន ត្រូវបានទទួលបន្ទុកក្នុងការមើល ថែរក្សាដោយ ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល​ ដែលជាអ្នកឃុំគ្រង បីបាច់ មើលថែរក្សា មើលការខុសត្រូវ​ចំពោះរាល់ទង្វើ ដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអសមត្ថជន។
រូបវន្តបុគ្គលគ្រប់រូបជាជនអាចមានសមត្ថភាពគតិយុត្ត(La capacite juridique)
          សមត្ថភាពគតិយុត្ត គឺជាសម្បទារបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលបាននូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច​ ហើយប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិទាំងនោះ។ សមត្ថភាពគតិយុត្ត មានសមត្ថភាពខាង​អាស្រ័យផល ឬ​សម្បទា​​​ដើម្បីទទួលបាននូវសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងសមត្ថភាពខាងកាយកម្ម ឬសម្បទាដែល​អនុវត្ត​នូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច។
          បុគ្គលដែលមិនអាចចាត់ចែងពេញលេញលើសមត្ថភាពទាំងពីរនេះបាន គឺជាអសមត្ថជន។ ជាគោលការណ៍​ បុគ្គលទាំងទ្បាយសុទ្ធតែមានសមត្ថភាព លើកលែងតែជនមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ​ដែល​​​អ​​សមត្ថភាព។

អសមត្ថភាព
I. និយមម័យ
          ដោយផ្អែកទៅលើវចនានុក្រមខ្មែរ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន​ ណាត “សមត្ថ”មានអត្ថន័យថា ដែលអាច, ដែលអាចហាន ។ ន. សេចក្ដីអាច, ការអាចហាន, ការហ៊ាន; ដំណើរធ្វើកើត ។ សមត្ថកាល វេលាដែលនៅប្រឹងប្រែងបាន, វេលាដែលធ្វើការកើតនៅឡើយ (វេលាកំពុងពេញកម្លាំង) ។ សមត្ថគុណ គុណនៃសេចក្ដីអាចហាន ។ សមត្ថចិត្ត ចិត្តហ៊ាន, ចិត្តមុត ។ សមត្ថបុរស បុរសអាចហាន, មនុស្សហ៊ាន, មនុស្សមុត; អ្នកធ្វើការកើត, មនុស្សបានការ ។ សមត្ថភាព ភាពនៃសេចក្ដីអាចហាន, សេចក្ដីមោះមុត ។ល។
          ដោយផ្អែកទៅតាមអត្ថន័យ នៃពាក្យតាមន័យច្បាប់ គឺសំដៅទៅកាន់លក្ខណៈដែលបុគ្គល​គ្មាន ដើម្បីឆ្លើយតមទៅនឹងច្បាប់រួមមាន៖
II. លក្ខណៈអសមត្ថភាពនៃបុគ្គល
          ក្នុងនោះគេបានធ្វើការបែ​ងចែក អសមត្ថភាព​ ជាពីរប្រភេទ គឺ អសមត្ថភាពខាង​ការអាស្រ័យ​ផល​ពីសិទ្ធិ(១) និងអសមត្ថភាពខាងការិយកម្មនៃសិទ្ធិ(២)។
        ១. អសមត្ថភាពខាងការអាស្រ័យផលពីសិទ្ធិ
          ជា​លក្ខណៈដែលគ្មានសម្បទានឹងទទួលបាននូវសិទ្ធិ។ ឧទាហរណ៍ៈ ទាសករ (អសមត្ថភាព​ទូទៅ​​​​នៃ​ការអាស្រ័យផល)។ ប៉ុន្តែ​ បច្ចុប្បន្ននេះ មានតែជនលទ្ធភាពអាស្រ័យផលពី​សិទ្ធិរបស់ខ្លួន​រហូតដល់មានការកំណត់ដោយច្បាប់។ ឧទាហរណ៍ៈ សិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ច្បាប់កំណត់អាយុ​២០ឆ្នាំ សម្រាប់បុរស និង១៨ឆ្នាំ ចំពោះនារី និងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើម...។
        ២. អសមត្ថភាពខាងការិយកម្មនៃសិទ្ធិ
          ដោយផ្អែកទៅលើមាត្រា១៦ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ២០០៧ បានចែងថា “ជនដែលត្រូវបាន​កម្រិត​សមត្ថភាព សំដៅទៅលើអនីតិជន ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ និងជនដែល​នៅ​ក្រោមហិតូបត្ថម្ភ។”
          គ្មានសម្បទានឹងអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបាននូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែលខ្លួនមាន។ ជនម្នាក់​ជាម្ចាស់នៃកម្មសិទ្ធិ តែច្បាប់បានបន្ថយក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ជននោះ។ ឧទាហរណ៍ៈ អនីតិជន​អាចជាកម្មសិទ្ធិករ ឬម្ចាស់បំណុលដែលមានសមត្ថភាពអាស្រ័យផលពីសិទិ្ធជាម្ចាស់បំណុល ឬ​ជាកម្មសិទ្ធិករ តែគេមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងក្រៅពីការទទួលផលទេ ដូចជា ការលក់ ការប្តឹង​ទាមទារ​បំណុលគេត្រូវមានជនណាម្នាក់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះជំនួសខ្លួន។
III. អសមត្ថជន
          អសមត្ថជន ត្រូវបានធ្វើការបែងចែកជាពីរ គឺ អនីតិជន និងនីតិជន។
        ១. អនីតិជន
          ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកថាអនីតិជនជាអសមត្ថជន?
          យោង​តាមមាត្រា១៧​ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីថ្មី បានចែងថា “អនីតិជនសំដៅទៅលើជន​ដែល​មាន​អាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ(ដប់ប្រាំបី) ឆ្នាំ។”
          អនីតិជនមានពីរប្រភេទគឺ៖

        ក. អនីតិជនគ្មានអត្តាធីនភាព
        ក.១. អសមត្ថភាពនៃអនីតិជនគ្មានអត្តាធីនភាព
          អនីតិជនគ្មានអត្តាធិនភាព ជាជនអសមត្ថភាពទូទៅក្នុងការអនុវត្តនូវសិទ្ធិរបស់​ខ្លួន។​ អនីតិជន​ប្រភេទនេះ មិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចគតិយុត្ត (Acte juridique) តែឯង​បានទេ។ គេត្រូវមានតំណាក់កាលស្របច្បាប់ (ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល) ជាអ្នកតំណាង​ក្នុងនាម​ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អនីតិជននោះ ដូចជាការចុះកិច្ចសន្យាទិញ-លក់​ជាដើម...។ លើកលែងតែកិច្ចមួយចំនួនដែលធ្វើឡើយដោយអនីតិជន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ​ប្រចាំថ្ងៃ។
          ចំពោះកាតព្វកិច្ចក្រៅកិច្ចសន្យា មានទោសកម្មរដ្ឋប្បវេណី​(Delit civil) ឧទោសកម្ម (Quasidelit) ។ តាមមាត្រា១២៤ នៃក្រឹត្យច្បាប់លេខ៣៨ អនីតិជនមានអាយុច្រើនជាង១៤ឆ្នាំ តែមិនទាន់គ្រប់១៨ឆ្នាំ ត្រូវទទួលខុសត្រូវ ខាងសំណង ក្នុងករណីគ្មានទ្រព្យ ឬគ្មានប្រាក់ គឺ​ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលត្រូវសងជំនួស។
          ដើម្បីការពារអនីតិជន ច្បាប់បានបង្កើតនូវវិធីពីរយ៉ាងគឺ៖
        ក.២. អភិបាលតាមច្បាប់
          គឺជាវិធីមួយដែលផ្តល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចចំពោះឪពុកម្តាយ ដើម្បីថែរក្សា គ្រប់គ្រង​នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនជាអនីតិជន។ ឪពុកម្តាយ ជាតំណាងស្របច្បាប់រ​បស់អនីតិជន ត្រូវអនុវត្ត​រួមគ្នា​នូវអំណាចមេបា (L’aulorité parentale)
          យោងទៅលើមាត្រា១០៣៤ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីថ្មី “អ្នកដែលមានអំណាចមេបា មានសិទ្ធិ និងករណីកិច្ច ត្រូវបីបាច់ថែរក្សារូបកាយរបស់កូនដែលជាអនីតិជន និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់កូននោះ។”
សិទ្ធិអភិបាលតាមច្បាប់ ជាទូទៅធ្លាក់ទៅលើឪពុកម្តាយ។ ឪពុកម្តាយ អាចបំពេញតែ​ម្នាក់ឯង​នូវកិច្ចរក្សាទុក នូវទ្រព្យសម្បត្តិ (L’ acte d’administration) ។ ចំពោះកិច្ចចាត់ចែងទ្រព្យ​សម្បត្តិ (L’ acte de disposition) ត្រូវមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ។
          ឪពុកម្តាយ គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូន និងប្រើប្រាស់ទ្រព្យនោះរហូតដល់កូនមាន​អត្តាធិនភាព ឬនិតិភាព។ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ (Les droits de juissance Jégale) គឺ ជាសិទ្ធិដែលផ្តល់​ឲ្យ​ឪពុកម្តាយ នូវលទ្ធភាពចាត់ចែងចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូន។ ចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិនេះ​ គឺ​បំរុងសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការអប់រំ ការចំណាយលើបន្ទុក និងជួសជុលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អនីតិជន (ជាបឋម)។ បើសល់ គឺអាស្រ័យលើឪពុកម្តាយ ជាអ្នកចាត់ចែង។
        ក.៣. អាណាព្យាបាល
          ជាវិធានមួយសំដៅការការពារអនីតិជនកំព្រា ដែលឪពុកម្តាយបានស្លាប់ ឬចំពោះកូនដែល​គេបោះបង់ចោលដោយប្រគល់ទៅឲ្យអាណាព្យាបាល ឬអធ្យាប័ក (Tuteur) ថែរក្សារូបរាងកាយ និង​ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អនីតិជននោះ។
          ដោយផ្អែកទៅលើមាត្រា១០៥២ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីថ្មី ស្តីពីការចាប់ផ្តើមឲ្យមាន អាណាព្យាបាលសម្រាប់អនីតិជន។
          តាមក្រមរដ្ឋប្បវេណី១៩៦៧ ការបើឲ្យមានអាណាព្យាបាលនៅពេលដែលឪពុកស្លាប់ ឬ​ម្តាយស្លាប់។
          អាណាព្យាបាល ឬអធ្យាប័ក គឺ ជាបុគ្គលដែលមានភារកិច្ចតំណាងអនីតិជន ឬក៏នីតិជន​ដែល​​ស្ថិត​នៅ​ក្រោមអាណាព្យាបាល។
        ក.៣.១. រចនាសម្ព័ន្ធនៃអាណាព្យាបាល
          អាណាព្យាបាលមាន៖ អាណាព្យាបាល ឬអធ្យាប័ក ក្រុមប្រឹក្សាញាតិ តុលាការ។ អំណាចអាណាព្យាបាល ត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យខាងលំនៅរបស់អនីតិជន។ អាណាព្យាបាល ឬ​អធ្យាប័ក ជាតំណាងរបស់អនីតិជន ជាអ្នកមានអំណាចអាណាព្យាបាលដែលទទួលបានពី​កំណើត (tuteur naturel) តាមច្បាប់ (tuteur legal) តាមឪពុកម្តាយ ជ្រើសរើសឲ្យ តាមក្រុមញាតិ (tuteur datif) តាមតុលាការ (tuteur judiciare)
          អធ្យាប័ក ត្រូវតែជានីតិជន ដែលមានសមត្ថភាពគតិយុត្តពេញលេញ ជាជនដែលមិនធ្លាប់​មាន​​ទោសឧក្រិដ្ឋ ឬមជ្ឈឹម (សម្លាប់, លួច...)។ អធ្យាប័កត្រូវគេបែងជាពីរ គឺ អធ្យាប័ក​ដែល​ជា​សញ្ជាតិ និងអធ្យាប័កដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិរបស់អនីតិជន។ ជនដែលមិនមែនជាញាតិ​លោហិត ឬមិនមែនជាញាតិពន្ធរបស់ឪពុកម្តាយ អនីតិជន មិនអាចបង្ខំ​ឲ្យទទួលភារកិច្ច​ជា​អធ្យាប័ក​បានទេ។ ជាគោលការណ៍ ភារៈនេះតម្រូវចំពោះសមាជិក​​ដែល​ជាសាច់ញាតិ របស់​អនីតិជន។ តាមក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ១៩៦៧ ចែងអំពីមូលហេតុដែលត្រូវអនុគ្រោះមួយចំនួយ ចំពោះ​ជនដែលអាចរួចផុតពីភារៈ អធ្យាប័ក ដោយធ្វើការបែងចែករវាងអធ្យាប័កតាមបណ្តាំ និង​អធ្យាប័កដោយក្រុមប្រឹក្សាញាតិ។
          ក្រុមប្រឹក្សាញាតិមិនត្រូវឲ្យតិចជាង៦នាក់ ប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពរបស់មេឃុំ នៅសាលាឃុំ​នៃទីលំនៅរបស់អនីតិជន។ ក្រុមប្រឹក្សាញាតិតែងតាំង​​និងសម្រេចទៅលើហេតុដែលគួរអនុគ្រោះ​ទាំងឡាយ ឬហេតុដែលត្រូវដកចេញពីអាណាព្យាបាល ត្រូវពិនិត្យការគ្រប់គ្រង អនុញ្ញាតិឲ្យ​អធ្យាប័ក ធ្វើកិច្ចការដែលចាត់ទុកថា ធ្ងន់ធ្ងរ (លក់, បញ្ចាំ អចលនវត្ថុរបស់អនីតិជន​ឲ្យអចលនវត្ថុ​ទទួល​នូវសេវភាព...។) អនុញ្ញាតិឲ្យអនីតិជនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ទោះបី អនីតិជនមានអត្តាធិន​ភាព​​​ក៏ដោយ)។ ចំពោះកូនឥតខាន់ស្លា រាល់កិច្ចការដែលចាត់ទុកថា ធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវមាន​ការអនុញ្ញាតិ​ពីតុលាការ។
ក្រុមប្រឹក្សាញាតិនោះ ត្រូវយកបុព្វញាតិដែលនៅរស់ រួមមានចំនួនចាប់ពីប្រាំមួយនាក់​ ឡើងទៅ គឺបងប្រុសដែលជានីតិជន នៃកូននោះ និងបងប្រុសនីតិជននៃឪពុកកូននោះ ជា​សមាជិក ក្រោមអធិបតីភាពនៃមេឃុំ។ បើញាតិទាំងឡាយនោះមិនគ្រប់ប្រាំមួយនាក់ មេឃុំត្រូវ​ជ្រើរើស​សាច់ញាតិឯទៀត ឬញាតិពន្ធ (សាច់ថ្លៃ)។ បើទាស់ណាស់ទៅទៀត ត្រូវយកមិត្តសំលាញ់ នៃឪពុកក៏បាន។
          ក្រុមប្រឹក្សាញាតិ គឺ មេឃុំកោះដោយចិត្តឯងឲ្យមកប្រជុំក្តី ឬដោយមានពាក្យពីសាច់​ញាតិនៃកូនជាអនីតិជននោះសុំក្តី។
          ក្រុមប្រឹក្សាញាតិត្រូវប្រជុំនៅសាលាឃុំខាងលំនៅនៃកូន ដែលអនីតិជននោះ​រស់នៅ។ ត​មក​ក្រុមប្រឹក្សាញាតិចាត់ម្នាក់ជាអាណាព្យាបាល។
លើកូនឥតខាន់ស្លា៖ បើឪពុកនៃកូនដែលជាអនីតិជនឥតខាន់ស្លាមិនបាន​ជ្រើស​រើស​​​អាណាព្យាបាលឲ្យកូនទេ អំណាចព្យាបាលនោះត្រូវធ្លាក់ទៅលើបងប្រុស​ទាំងឡាយ​ នៃកូន​នោះ ដែលរួមឪពុកម្តាយជាមួយគ្នា ហើយជានីតិជនផង ដោយយោងទៅ​តាម មាត្រា៣៨៥ នៃ​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី១៩៦៧ ដែលនិយាយអំពីលំដាប់ពីបងទៅប្អូន។ បើគ្មានបង​ប្រុសរួម​ឪពុកម្តាយ​ជា​នីតិជនទេ អំណាចព្យាបាលត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្តី​នៃបងស្រីទាំងឡាយ ដែលរួមឪពុកម្តាយ​តែមួយ​ដោយ រើសយកបងដែលចាស់ជាងគេ (មាត្រា៣៨៦ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី១៩៦៧)។ បើគ្មាន​បងប្រុស​រួម​ឪពុកម្តាយ ឬបងថ្លៃប្រុសទេ តុលាការត្រូវទំលាក់អំណាចព្យាបាលនេះ ទៅលើញាតិ​ណាមួយ​ដែលមានសាច់ជិត (មាត្រា៣៨៧ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី១៩៦៧)។ អ្នកតុលាការតំរូវខាងលើ​មិនអាចប្រកែកមិនទទួលអំណាចព្យាបាលនេះបានទេ លើលែងតែមានហេតុផលដូចជា សុខភាព អាយុ(ច្រើនជាង៦០ឆ្នាំ) បន្ទុកនៃគ្រួសាររបស់ខ្លួន ឬមុខងាររាជការដែលខ្លួនជាប់​រវល់(មាត្រា៣៩៥ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី១៩៦៧)។
លើកូនដែលគេបោះបង់ចោល៖ តាមមាត្រា៣៨៩ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី១៩៦៧ តុលាការត្រូវផ្តល់អាណាព្យាបាលឲ្យក្មេងដែលគេបោះបង់ចោលទាំងឡាយ ដោយចិត្តឯង​ក្តី​ ដោយមានពាក្យបណ្តឹងពីជនណាក្តី។
        ក.៣.២. កាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិអធ្យាប័ក
                   អធ្យាប័កមានមុខងារចម្បងពីរគឺ៖
អធ្យាប័កត្រូវទុកបាលិកដូចជាកូនបង្កើតរបស់ខ្លួន និងមានកាតព្វកិច្ចដូចជាឪពុក​ក្នុងគ្រួសារ។ កូនអនីតិជននោះ ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិ ស្តាប់បង្គាប់អធ្យាប័កដូចជា​ឪពុកបង្កើត របស់ខ្លួនដូច្នោះដែរ។
អធ្យាប័កជាអ្នកទទួលទុកដាក់ទ្រព្យសម្បិត្តរបស់អនីតិជន ដែលខ្លួនត្រូវគ្រប់គ្រង​ថែរក្សានោះក្នុងបន្ទុកខ្លួនទាំងអស់។
អធ្យាប័កមិនអាចទទួលបញ្ចាំ ទទួលជួលនូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បាលិតបានទេ។ ហើយក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអនីតិជននោះធ្វើអំណោយនូវទ្រព្យរបស់ខ្លួនខ្លះ ឬទាំងអស់បានឡើយ។
អធ្យាប័​កមិនអាចលក់ បញ្ចាំអចលនវត្ថុ ឬឲ្យចលនវត្ថុទទួលនូវសេវភាព មិនអាចខ្ចី បុល ឬប្តឹងដល់តុលាការជាប្រយោជន៍អនីតិជននោះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមប្រឹក្សា​ញាតិ បើបាលិតនោះជាកូនមានខាន់ស្លា ឬពីប្រធានសាលាដំបូង (បើបាលិត​នោះជា​កូន​ឥតខាន់ស្លា) បានឡើយ។
កិច្ចដែលអធ្យាប័កអាចធ្វើបាន ដោយមិនចាំបាច់មានការព្រមព្រៀងពីក្រុមប្រឹក្សា​ញាតិមាន៖
ពេលអនីតិជនក្លាយទៅជានីតិជន ឬជនមានអត្តាធិនភាព របបអាណាព្យាបាល​ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយអធ្យាប័កត្រូវរាយការណ៍នូវអ្វីដែលខ្លួនបានចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ នៃ​ក្មេងនោះ ប្រាប់វានៅមុខក្រុមប្រឹក្សាញាតិ បើក្មេងនោះជាកូនមានខាន់ស្លា។ បើជាកូន​ឥតខាន់ស្លា ប្រធានសាលាដំបូងត្រូវជំរះគណនីរបស់អាណាព្យាបាលនោះ ហើយ​អធ្យាប័ក​​ត្រូវប្រគល់បេតិកភ័ណ្ឌ ដែលខ្លួនបានទទួលគ្រប់គ្រងរក្សាឲ្យទៅ​អនីតិជន​នោះវិញ។
        ខ. អនីតិជនមានអត្តាធិនភាព
          មាត្រា២១ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ២០០៧ ត្រង់ចំនុច១ បានចែងថា “ក្នុងករណីដែល​អនីតិជនដែលបានដល់អាយុ១៦ (ដប់ប្រាំមួយ)ឆ្នាំ ទ្រទ្រង់ជីវភាពខ្លួនឯងដោយឯករាជ្យ តុលាការ​អាចប្រកាស់នូវអត្តាធីនភាពរបស់អ្នកនោះបានតាមពាក្យសុំរបស់អនីតិជននោះ ប្រសិនបើ​តុលាការ​​យល់ឃើញថា អត្តាធីនភាពស្របនឹងផលប្រយោជន៍របស់អនីតិជននោះ។ ក្នុងករណីនេះ តុលាការត្រូវសួរយោបល់ពីអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបា។”
          អនីតិជនមានអត្តាធិនភាពទៅតាមច្បាប់កំណត់ ចាប់ពីអាយុ១៦ឆ្នាំ​(ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​ខ្មែរ​ឆ្នាំ១៩៦៧ គឺ១៨ឆ្នាំ)។
          អត្តាធិនភាព គឺជាអំពើមួយដែលផ្តល់ឲ្យអនីតិជនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង និងចាត់ចែងទ្រព្យរបស់​ខ្លួនដោយខ្លួនឯង។
          អត្តាធិនភាព ត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអនីតិជនតាមច្បាប់ (Emancipation légale) ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត (Emancipation volontaire) និងដោយតុលាការ (Emancipation judiciaire)
ចំពោះសេចក្តីសម្រេចប្រគល់អត្តាធិនភាពឲ្យអនីតិជន ត្រូវបញ្ជាក់ក្នុងលិខិត​ចំនួន៣ច្បាប់ ដោយមានចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវ។ លិខិតមួយច្បាប់ជូនទៅសាលាដំបូង មួយច្បាប់​ទៀត​ប្រគល់ឲ្យអនីតិជន មួយច្បាប់ទៀតតំកល់ទុក នៅសាលាឃុំខាងលំនៅ​របស់អនីតិជន។
អនីតិជនដែលបានអត្តាធិនភាពហើយ អាចបំពេញកិច្ចការដោយខ្លួនឯងបាន ប៉ុន្តែ​ចំពោះកិច្ចការ​ទាំងឡាយណាដែលកាលពីមុនអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រុម​ប្រឹក្សា​ញាតិសិនទើបធ្វើបាននោះ ឥឡូវនេះអនីតិជននោះអាចធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយនោះបាន លុះត្រា​តែ​មានហិតូបត្ថម្ភកៈមួយនាក់អមផង។
អនីតិជនដែលបានអត្តាធិនភាពហើយ មានការចាយវាយដោយខ្ជះខ្ជាយបង្ហិននូវ​ទ្រព្យ​សម្បតិ្ត​របស់ខ្លួន ឬបានចុះកិច្ចសន្យានឹងគេច្រើនហួសហេតុពេក តុលាការអាចដកហូត​អត្តាធិនភាព​នោះ ឬធ្វើការដកហូតតាមការប្តឹងរបស់ហិតូបត្ថម្ភកៈក៏បាន។ ឯខ្លួនអនីតិជននោះ ត្រូវ​ដាក់​ឲ្យ​នៅក្រោមអាណាព្យាបាលជាថ្មីវិញទៀត។
កិច្ចសន្យាទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានហិតូបត្ថម្ភកៈអម​ ទើបធ្វើបាន ហើយជនដែល​មាន​​​អត្តាធិនភាព​ធ្វើតែម្នាក់ឯង កិច្ចសន្យាទាំងឡាយនោះត្រូវទុកជាមោឃៈ ឬនឹងបន្ថយ​ខ្លះ​ក៏​បាន។
        ២. នីតិជន
          គ្រប់បុគ្គលដែលមានអាយុ១៨ឆ្នាំ ច្បាប់កំណត់ថាជានីតិជន (Le majeur) ដែលជាជនដែល​មានសមត្ថភាពពេញលេញ នូវរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការស៊ីវិល។
          ប៉ុន្តែ ដោយស្ថានភាពរបស់នីតិជនដែលមានការអន់ថយខាងស្មារតី ខាងរូបរាងកាយដែល​ខ្លួនគ្មានលទ្ធភាព ការពារនូវផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបាន ដូច្នេះច្បាប់បានចែងពីការការពារចំពោះ​នីតិជនទាំងនោះ។ នីតិជនប្រភេទនោះ ត្រូវបានច្បាប់កំណត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោម​អាណាព្យាបាល និង​​​​​ស្ថិតក្រោមហិតូបត្ថម្ភ។
        ក. នីតិជនស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាល
          ជាជនគ្មានសមត្ថភាពខាងការិយកម្មទាំងស្រុង។ នីតិជនអសម្ថភាពត្រូវបានដកសិទ្ធិគ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន។
          នីតិជនអសមត្ថភាពមានពីរប្រភេទគឺ៖
  • គំហាត់ៈ គឺជាអំពើដែលតុលាការឃាត់ ឬដកហូតពីនីតិជនណាម្នាក់ នូវសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យ​សម្បត្តិរបស់ខ្លួន។
        ក.១. ជនគំហាត់ស៊ីវិល
          ជនទាំងឡាយណាដែលជានីតិជនអសមត្ថភាព មានវិបត្តិព្រោះល្ងីល្ងើ ឬឆ្កួតវង្វេង នឹងត្រូវ​ដក​សិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់ខ្លួន ដោយមានសាលក្រមរបស់តុលាការ។ ជនគំហាត់​ចាត់ទុក​ដូចជាក្មេងអនីតិភាព ហើយត្រូវចាត់ចែងឲ្យមាន​ អាណាព្យាបាល​តាមវិធាន​ដូចគ្នា​នឹង​អនីតិជនដែរ។
        ក.២.​ ជនគំហាត់ព្រហ្មទណ្ឌ                 ជនទាំងឡាយណាដែលតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ ជាទណ្ឌិតហើយនោះ នឹងត្រូវ​ដក​​​​ហូត​នូវ​សិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់ខ្លួន។ ទណ្ឌិតរើសជនណាម្នាក់ ដែលខ្លួនចង់ឲ្យធ្វើជា​អាណាព្យាបាល​លើទ្រព្យរបស់ខ្លួន ក្នុងវេលាដែលខ្លួនកំពុងជាប់ទោស។ បើទណ្ឌិពុំបានរើសអ្នក​ជា​អាណាព្យាបាលទេ អាជ្ញាធរឃុំត្រូវចាត់តាំងអាណាព្យាបាលឲ្យ។ ក្នុងការចាត់តាំង​អាណាព្យាបាល លើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទណ្ឌិតដែលត្រូវគំហាត់នោះ អាជ្ញាធរឃុំ ឬសង្កាត់ត្រូវ​គោរពតាមបទបញ្ញាតិ្តស្តីអំពីការតម្រូវលើការប្រគល់អំណាចព្យាបាលនោះ។ អំណាចព្យាបាលត្រូវផុត នៅពេលដែលទណ្ឌិតបានសេរីភាពវិញ។
          វិធានទាំងឡាយដែលបានបញ្ញាតិ្តពីកាតព្វកិច្ចរបស់អាណាព្យាបាល នៃអនីតិជនទៅលើ​ការគ្រប់គ្រងបេតិកភ័ណ្ឌរបស់អនីតិជន ដែលមានកំណត់នៅក្នុងអំណាចព្យាបាលនោះ គឺត្រូវយក​មកអនុវត្តនៅក្នុងអំណាចព្យាបាលលើទណ្ឌិតដែលត្រូវគំហាត់នេះដែរ។
        ខ. នីតិជនស្ថិតក្រោមហិតូបត្ថម្ភ
          មាត្រា២៩ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីថ្មី បានចែងថា “ជនដែលបានទទួលការប្រកាស់ចាប់ផ្តើម​ហិតូបត្ថម្ភ ត្រូវហៅថា ជនក្រោមហិតូបត្ថម្ភ ហើយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សាដោយ ហិតូបត្ថម្ភកៈ។”
ជាជនដែលចាយវាយខ្ជះខ្ជាយហួសហេតុ ឬជនដែលមានសតិទន់ខ្សោយដោយជម្ងឺថ្លង់ គ ខ្វិន ជរា ប្រមឹក ងងឹតងងល់ ញៀនអាភៀន (មិនមែនជានីតិជនដែលឆ្គួតវង្វេងល្ងីល្ងើ) ដែល​អាច​ត្រូវ​តុលាការសម្រេចឲ្យស្ថិតនៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភ ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា ឬត្រួតពិនិត្យលើ​សកម្មភាព​ស៊ីវិល។
          នីតិជនស្ថិតក្រោមហិតូបត្ថម្ភកៈ មានសមត្ថភាពបំពេញដោយខ្លួនឯងនូវកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ កិច្ច​ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងជីវភាពឯកជន (ទទួលកូនចិញ្ចឹម កិច្ចគ្រប់គ្រង) លើលែងតែ​ការរៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវមានការយល់ព្រមពីហិតូបត្ថម្ភកៈ។
          រាល់កិច្ចចាត់ចែងដែលនីតិជនបំពេញតែម្នាក់ឯង ចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ប៉ុន្តែ ចាត់ទុកថា​មាន​សុពលភាព លើកលែងតែមានការខូចប្រយោជន៍ (ហិតវិបរិត=Lésion) ឬ ចុះកិច្ចសន្យា​ច្រើនពេក។ ហិតូបត្ថម្ភកៈ​អាចប្តឹងសុំវិកតិការ ភេទ(Rescission) ឬបន្ថយ(Action en escision pour lésion ou action en réduction pour excis)
         សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
          ដូចដែលបាន អធិប្បាយខាងលើ ធ្វើឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ថា “អសមត្ថភាព” ជាអ្វី? ហើយដឹងកាន់តែច្បាស់ថា នរណាជាជនអសមត្ថភាព ហើយត្រូវបានច្បាប់កំណត់យ៉ាងច្បាស់​ផងដែរ។ អសមត្ថភាព ជាភាពដែលមិនអាច សម្រេចបានដោយ​ឯកឯង គ្មានសិទ្ធិពេញលេញ​ទៅតាមច្បាប់ ពោលគ្មានសេរីភាព ក្នុងការប្រតិបត្តិ ឬអនុវត្តអ្វី លើកលែងតែជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ឬមានការយល់ព្រមពីសំណាក់ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង។ អសមត្ថភាព​មានច្រើនរូបភាព តែអសមត្ថភាពក្នុងន័យនេះសំដៅទៅ​លើសកម្មភាព​គតិយុត្ត​ដែលបុគ្គល​គ្មាន ដូចដែលមាន នៅ​ក្នុង​អត្ថបទខាងលើង អសមត្ថភាព ត្រូវបានផ្តោតយ៉ាងសំខាន់ ទៅលើរូបវន្ត​បុគ្គល ដែលរួមមាន អនីតិជន និងនីតិជន។ ដោយអនីតិជនជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោយ​ការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល និងច្បាប់​ការពារ​ជាពិសេស ហើយកំណត់យ៉ាង​ច្បាស់ផងដែរ ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលបន្តិច ក្នុងការស្វែងយល់ និងដឹងយ៉ាងប្រត្យក្ស អំពីសិទ្ធិ និងសកម្មភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ សូម្បីតែនីតិព្រហ្មទណ្ឌក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់​ចំនុចនេះផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ៈ ដូចជាការប្រព្រឹត្តកំហុសរបស់អនីតិជន ច្បាប់មានវិធាន​ការដូចគ្នា​ទៅនឹងនីតិជនផងដែរ តែមានលក្ខណៈធូស្រាលជាង។ ប៉ុន្តែ នីតិជន ដែលយើង​ចាត់ទុ​ក​ជា​ជន មានអាយុគ្រប់គ្រាន់ និងសមត្ថភាពគតិយុត្តទៅហើយវិញនោះ ហេតុអ្វីបានជាគេ​ធ្វើ​ការរាប់បញ្ជូល​នីតិជន​​ទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ​ដែលហៅថា អសមត្ថជនដែរ? ក្នុងនេះក៏បាន​បញ្ជាក់​រួច​ហើយ​ដែរ នៅខាងក្នុង​ផ្នែក​សំខាន់ នៃអត្ថបទ។ឯកសារយោង
មាត្រា១៦, ១៧, ២១,​ ២៩, ១០៣៤,​ និងមាត្រា១០៥២
មាត្រា៣៣៦, ៣៧២, ៣៧៣, ២៨៥, ៣៨៦, ២៨៧, ៣៨៩, និងមាត្រា៣៩៥

No comments:

Post a Comment